Universitat Rovira i Virgili

Grau en geografia, anàlisi territorial i sostenibilitat

PROJECTES

Les temàtiques dels projectes poden variar en funció de la seva complexitat:

Projectes bàsics: interpretació de l'entorn físic i de les seves modificacions; anàlisi i evolució sociodemogràfica i econòmica del territori; caracterització de les desigualtats socials i espacials; valoració dels paisatges naturals i culturals a partir del treball de camp.

Projectes complexos: planificació i gestió d'emergències; avaluació de l'accés als serveis bàsics i localització d'equipaments; anàlisi dels riscos naturals i identificació d'àrees vulnerables; valoració dels impactes dels projectes de gran escala al territori; localització òptima d'activitats i serveis (parcs eòlics, abocadors, o estacions de càrrega per a vehicles elèctrics, entre altres); plans de conservació i protecció d'espais (reserves agràries, patrimoni rural i cultural, entre d'altres).

PROJECTES DE LOCALITZACIÓ ÒPTIMA

L'anàlisi multicriteri és una eina clau per a la presa de decisions en la localització d'activitats o instal·lacions. Aquest anàlisi en el camp de la geografia es du a terme a través dels projectes de localització òptima, amb els quals s'integren diferents factors que tenen en compte les característiques pròpies del territori i d'aquestes instal·lacions o activitats.  L'anàlisi multicriteri integrat en un SIG serveix per identificar la localització òptima de, per exemple, un abocador, un parc eòlic, una planta de compostatge, un centre de submarinisme, una horta solar, un centre penitenciari o un parc agrari. Aquests són alguns dels resultats en format pòster científic.

Centre de Submarinisme

Centre de Submarinisme

Horta Solar

Horta Solar

Parc Agrari

Parc Agrari

Centre Penitenciari

Centre Penitenciari

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DEL ESPAI PÚBLIC

Els centres històrics dels municipis són espais sotmesos a fortes pressions socials i culturals i en ocasions també presenten figures de protecció que dificulten la seva gestió. Aquest projecte pretén determinar la qualitat de l'espai públic i les dinàmiques funcionals del centre històric de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), a partir de treball de camp, de la construcció d'indicadors objectius i d'entrevistes amb representants d'associacions veïnals, tècnics de l'ajuntament i experts. Aquesta informació va permetre elaborar una cartografia descriptiva i d'anàlisi que ha de servir per a la gestió i millora d'aquest espais.

Avaluació de la Qualitat de l'Espai Públic de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife)

Avaluació de la Qualitat de l'Espai Públic de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) (pdf)

PLANS TERRITORIALS

Una de les majors expressions professionals dels geògrafs és l'elaboració de plans d'ordenació del territori. Aquests poden ser d'escales o indrets diferents, així com de temàtiques ven diverses. En aquesta ocasió, s'aborda el disseny de plans territorials, els quals tenen l'objectiu d'ordenar el territori amb una visió futura, plantejant un seguit d'actuacions, amb dues visions ben diferenciades del mateix: una amb un caràcter més conservador i l'altre amb una caràcter més promotor. Aquesta dualitat permet als estudiants comprendre les diferents dinàmiques i interessos que es poden produir en un territori determinat.

Com a exemple presentem alguns dels mapes elaborats pels estudiants de la comarca del Baix Ebre. Aquest s'inicia amb un anàlisi de la zona d'estudi, la qual intenta definir la situació actual del territori,  a través de diferents categories; com ara la geomorfologia (imatge 1), la vegetació (imatge 2) o els assentaments (imatge 3), entre altres. Seguidament, es passa a la fase de diagnosi, on s'interpreta els resultats obtinguts de l'anàlisi previ i s'obté el mapa d'unitats de síntesi pel cas del medi físic (imatge 4) i el mapa de dinàmiques pel cas del medi socioeconòmic (imatge 5). Per últim, es procedeix a realitzar la fase de planificació, on s'elaboren les categories d'ordenació a través de les matrius d'impacte-aptitud, donant com a resultat dos mapes tenint en compte dues premisses bàsiques: un model conservador (imatge 6) i un model promotor (imatge 7).

Geomorfologia

Geomorfologia

Vegetació

Vegetació

Assentaments

Assentaments

Unitats

Unitats

Dinàmiques

Dinàmiques

Conservador

Conservador

Promotor

Promotor