Universitat Rovira i Virgili

Grau en geografia, anàlisi territorial i sostenibilitat

ESTRUCTURA

AFBO

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

Aquest grau ofereix formació en matèries instrumentals (tècniques d'anàlisi espacial, geolocalització, gestió de bases de dades territorials, sistemes d'informació geogràfi­ca i cartografi­a), de contingut geogràfi­c (en els apartats ambiental, humà, social, regional i cultural), les vinculades a la plani­ficació territorial i urbanística i a altres ciències socials (dret, economia o sociologia).


1er Curs, 1er Semestre

 • Principis d'economia
 • Espais i societats en un món global
 • Tècniques d'informació geogràfica i turística
 • Geomorfologia: processos i dinàmiques del relleu
 • Espais europeus
 • Projecte (I)

1er Curs, 2n Semestre

 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Geografia urbana: ciutat, paisatge i dinàmiques metropolitanes
 • Demografia: tècniques per a l'anàlisi de la població
 • Tècniques quantitatives
 • Territori i cultura
 • Projecte (II)

2n Curs, 1er Semestre

 • Introducció al dret
 • Desigualtat i cooperació
 • Espais i recursos turístics
 • Espais rurals i sostenibilitat
 • Climatologia: factors i dinàmiques climàtiques
 • Teledetecció aplicada al anàlisi territorial
 • Projecte (III)

2n Curs, 2n Semestre

 • Geopolítica
 • Biogeografia i biodiversitat
 • Tecnologies de la informació geogràfica
 • Tècniques qualitatives en ciències socials
 • Projecte (IV)

3er Curs, 1er Semestre

 • Anàlisi espacial i geodisseny
 • Mètodes i tècniques quantitatives en geografia
 • Sistemes i recursos hídrics
 • Variabilitat i canvi climàtic
 • Territori, activitats econòmiques i desenvolupament local
 • Marc de la planificació territorial i urbanística
 • Projecte (V)

3er Curs, 2n Semestre

 • Instruments per a la planificació del desenvolupament territorial
 • Instruments per a la planificació territorial i urbanística
 • Anàlisi de riscos i impactes territorials
 • Anàlisi i interpretació del paisatge
 • Producció i disseny cartogràfic. Eines web
 • Treball de Camp (I)
 • Projecte (VI)

4t Curs, 1er Semestre

 • Avaluació ambiental
 • Instruments de gestió d’espais protegits i del paisatge
 • Anàlisi i disseny de propostes per a la planificació territorial (I)
 • Reptes i temes clau en geografia

4t Curs, 2n Semestre

 • Anàlisi i disseny de propostes per a la planificació territorial (II)
 • Pràctiques externes curriculars
 • Treball Final de de Grau

AO

ASSIGNATURES OPTATIVES

A escollir entre les següents:

 • Medi ambient i sostenibilitat a la planificació territorial
 • Transport, mobilitat i xarxes
 • Impactes del canvi climàtic
 • Avaluació de projectes territorials
 • Planificació sostenible de les destinacions turístiques
 • Productes, aplicacions i serveis geogràfics
 • Fons, programes i projectes europeus
 • Innovació i emprenedoria en geografia
 • Gestió i anàlisi de bases de dades territorials
 • Paisatge cultural i pràctiques turístiques
 • Treball de camp (II)
TC

TREBALL DE CAMP

El treball de camp és un element fonamental a l'anàlisi del territori. Amb aquestes assignatures els estudiants tenen l'oportunitat d'aprendre sobre el terreny i aplicar  les habilitats adquirides a les aules. L'objectiu és conèixer realitats concretes i desenvolupar una avaluació de fenòmens i problemàtiques geogràfiques. La seva organització comporta la col·laboració d'acadèmics d'altres universitats, agents i especialistes de diferents àmbits.

Més informació

P

PROJECTES

L'objectiu és situar l'estudiant davant un problema real perquè pugui desenvolupar, a partir de projectes, els coneixements i les habilitats adquirides. A cada curs s'augmentarà la seva complexitat, en relació amb els continguts i eines apreses.

Els projectes a desenvolupar tindran diferents orientacions:

Més informació

PE

PRÀCTIQUES EXTERNES

A l'assignatura obligatòria de Pràctiques Externes l'estudiant realitza tasques formatives  a empreses o institucions que treballen en temes relacionats amb els estudis territorials.

Les temàtiques de les pràctiques estan relacionades amb les tasques d'anàlisi territorial de les empreses i administracions. Aquestes demanden col·laboració, entre d'altres, en estudis de mobilitat, planificació urbana i territorial, desenvolupament local i promoció econòmica, estudis ambientals, cartografia i sistemes d'informació territorial, educació ambiental, serveis meteorològics.

Una relació complerta d'aquestes col·laboracions la pots veure al següent enllaç.


PER A MES INFORMACIÓ
Responsable del Grau en Geografia i Ordenació del Territori:
Òscar Saladié Borraz oscar.saladie(ELIMINAR)@urv.cat