Universitat Rovira i Virgili

Activitats del Departament de Geografia

Els professors del Departament de Geografia organitzen activitats formatives específiques i complementàries als plans d'estudis. Entre les primeres destaquen les derivades de les assignatures Treball de Camp del Grau i del Màster i Topics in Geography. Entre les extracurriculars podem assenyalar les Jornades de Geografia, la Jornada de Benvinguda, diferents cursos com el Taller d'Avaluació Ambiental, QGIS o Inkscape. A l'àmbit de secundària trobem les Olimpíades de Geografia, les conferències d'especialistes en determinats àmbits, cursets específics i projectes d'innovació docent.

JORNADA DE GEOGRAFIA

Un dia l'any, el Departament de Geografia organitza un cicle de conferències i tallers adreçats al conjunt del col·lectiu universitari. Aquests cicles volen ser transversals als diferents nivells i cursos formatius i pretén la col·laboració i participació dels estudiants de grau, màster i doctorat. La Jornada de Geografia es dedica a la discussió i il·lustració sobre determinades problemàtiques, orientades per conferenciants especialistes.

JORNADA DE GERMANOR

Al primer quadrimestre de cada curs el departament organitza una excursió de benvinguda on els estudiants de primer curs tenen l'oportunitat de compartir un dia fora de l'aula amb els professors i companys d'altres cursos. A més a més poden conèixer les característiques concretes d'un lloc a partir d'un itinerari organitzat.

OLIMPÍADES DE GEOGRAFIA

La Facultat de Turisme i Geografia, el Departament de Geografia, el Col·legi de Geògrafs a Catalunya i el Grup de Treball de Geografia de l'Institut de Ciències d'Educació de la URV organitzen les Olimpíades de Geografia a Tarragona. Aquestes tenen com a objectiu essencial premiar els alumnes que demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia de Batxillerat. Els tres primers estudiants poden participar a la fase estatal. L'objectiu final és promoure l'interès pels estudis de geografia i apropar la universitat als centres de secundària.

CONCURS DE FOTOGRAFIA

Cada any, el Departament de Geografia organitza un concurs de fotografia relacionat amb les activitats de l'assignatura de Treball de Camp.