Universitat Rovira i Virgili

Grups de Recerca del Departament de Geografia

GRUPS DE RECERCA

Els investigadors del Departament de Geografia resten organitzat en dos grups de recerca: el Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) i el Grup de Recerca Centre en Canvi Climàtic (C3), considerats per la Generalitat de Catalunya com grups de recerca consolidats.

El Grup de Recerca Centre en Canvi Climàtic (C3) gestiona i rescata bases de dades climàtiques, homogeneïtza sèries climàtiques, organitza xarxes de referència climàtiques i estudia els riscos climàtics.  Els seus investigadors desenvolupen projectes de recerca amb resultats molt visibles entre la comunitat científica i  que es donen a conèixer en publicacions i fòrums nacionals i internacionals.

El Grup de Recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) estudia els impactes de les activitats turístiques i recreatives en els paisatges i com aquestes accions generen noves formes de desenvolupament a diferents escales geogràfiques. Aquest grup desenvolupa projectes en el marc de la planificació territorial, la sostenibilitat i el desenvolupament local i regional. Els resultats d'aquesta tasca resten reflectits en una notable visibilitat científica.

PROJECTES DE RECERCA ACTIUS