Universitat Rovira i Virgili

Memòria d'activitats anual del Departament

Aquestes memòries inclouen les activitats docents i de recerca realitzades en cada curs. Aquesta rendició de comptes presenta les accions, les activitats i els resultats docents, de recerca i de transferència universitària. En un document diferent, la memòria econòmica, s'estructuren els comptes amb els valors dels ingressos, despeses i romanents generats per aquest departament a cada exercici econòmic.

Curs 2017-2018

Memòria web

Curs 2016-2017

Memòria web

Curs 2015-2016

Memòria web

Curs 2014-2015

Memòria web 

Curs 2013-2014

Memòria web  

Memòria completa (pdf) (presentació)

Curs 2012-2013

Memòria web 

Memòria completa (pdf)

Curs 2011-2012

Memòria web 

Memòria completa (pdf) (presentació)

Curs 2010-2011

Memòria web 

Memòria completa (pdf) (presentació)

Curs 2009-2010

Memòria web 

Memòria completa (pdf) (presentació)