Universitat Rovira i Virgili

Olimpíades de Geografia, Curs 2016/2017

QUÈ ÉS L'OLIMPÍADA DE GEOGRAFIA?

L'Olimpíada de Geografia és un concurs organitzat pel Col·legi de Geògrafs. L'objectiu és premiar els estudiants que demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia de Batxillerat i, d'aquesta manera, promoure l'interès pels estudis universitaris de geografia, a la vegada que s'estableixen sinergies entre la universitat i els centres de secundària.

L'Olimpíada de Geografia consta de dues fases. La primera, o fase local, es realitza a nivell de Districte Universitari. La segona fase, o fase estatal, es realitza a nivell del conjunt d'Espanya.

Enguany arriba la vuitena edició i serà la cinquena ocasió que se celebra al Districte Universitari de Tarragona. Aquesta fase local està organitzada pel Departament de Geografia de la URV i el Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

BASES ()

PRIMERA FASE O FASE LOCAL

Pujar

Participants

Poden participar els estudiants de 2n de Batxillerat matriculats a l'assignatura de Geografia (curs 2016-2017), de qualsevol centre públic, concertat o privat del Districte Universitari de Tarragona. La participació és individual, però cada centre només podrà presentar un màxim de 5 estudiants.

Inscripció

Per tal de poder participar, cada centre educatiu haurà d'omplir aquest imprès (link), amb les dades corresponents al centre, dels estudiants participants i d'un professor que actuarà com a tutor dels participants.

L'imprés s'ha d'enviar per correu electrònic a: oscar.saladie@urv.cat

La data límit d'inscripció és el 14 de febrer del 2017.

Pujar

Activitats Fase Local

La Fase Local tindrà lloc el dimarts dia 21 de febrer de 2017, a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, situada al carrer Joanot Martorell número 15 de Vila-seca (Tarragonès). 

El programa és el següent:

Pujar

Prova de la Fase Local

Constarà d'un total de 50 preguntes d'opció múltiple, que podran incorporar gràfics, fotografies i cartografia. Per cada resposta errònia es restarà 0,10 punts. Les preguntes no contestades no penalitzen. La prova tindrà una durada de 45 minuts.

El programa de continguts és el mateix que el del temari de 2n de Batxillerat i en aspectes vinculats al mateix.

El tribunal estarà format per professors del Departament de Geografia de la URV. En acabar la correcció, el tribunal proposarà els guanyadors, amb un número màxim de tres. Els guanyadors es comprometen a participar en la fase estatal.

En cas d'empat per al primer premi es farà un sorteig per determinar l'ordre. El mateix procediment s'establirà en cas d'empat en el segon o en el tercer lloc. En aquest darrer cas, es repartirà la quantia del premi. La decisió del tribunal serà inapel·lable.

Pujar

Premis de la Fase Local

Tots els estudiants i els centre educatius participants rebran un diploma acreditatiu. 

Els tres estudiants guanyadors rebran, a més del diploma acreditatiu, material bibliogràfic o altres obsequis per part dels organitzadors.

Els guanyadors també podran rebre els següents premis en metàl·lic sempre i quan es matriculin en el primer curs del Grau de Geografia i Ordenació del Territori de la URV (curs 2017-2018):

Els tres centrs educatius que obtingui les millors qualificacions també rebran un diploma acreditatiu. Aquestes qualificacions s'obtindran a partir de la mitjana de les puntuacions dels tres millors estudiants (número mínim d'estudiants per optar a aquest premi). El centre que obtingui la millor qualificació també rebrà material bibliogràfic.

Pujar

SEGONA FASE - FASE ESTATAL

Desenvolupament i continguts

La Fase Estatal de la VIII Olimpíada de Geografia d'Espanya tindrà lloc els dies 24 i 25 de març de 2017 a Santiago de Compostela (Galícia).

L'allotjament i manutenció dels participants (guanyadors Fases Locals) durant la seva estada a Santiago de Compostela aniran a càrrec de l'organització de la VIII Olimpíada de Geografia d'Espanya. El desplaçament dels tres guanyadors del Districte Universitari de Tarragona anirà a càrrec de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

El programa de continguts és el mateix que el temari de 2n de Batxillerat i en aspectes vinculats al mateix.

La prova a realitzar constarà de 100 preguntes d'opció múltiple, que podran incorporar gràfics, fotografies i cartografia. Per cada resposta errònia es restarà 0,10 punts. Les preguntes no contestades no penalitzen. La prova tindrà una durada de 90 minuts.

El Col·legi de Geògrafs designarà un Tribunal especial que qualificarà els exercici i proposarà la classificació dels participants, d'acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts. En cas d'empat per al primer premi es farà un sorteig que determinarà l'estudiant guanyador. El sorteig servirà també per resoldre els empats que, eventualment, es puguin produir en els successius llocs. La decisió del tribunal serà inapel·lable.

Pujar

Premis de la Fase Estatal

Tots els participants rebran un diploma acreditatiu i un obsequi.

Els tres guanyadors rebran un diploma acreditatiu i els següents premis

Els classificats entre els llocs 4t i 10è rebran un diploma acreditatiu i 50€.

Pujar

Relació de premiats

La relació de participants que hagin obtingut premi es farà pública en la pàgina web del Col·legi de Geògrafs (www.geografos.org). La inscripció i participació a la VIII Olimpíada de Geografia implica l'acceptació per part de tots els concursants afectats de la publicació del llistat de premis. 

Pujar

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L'Olimpíada és propietat del Col·legi de Geògrafs, el qual cedeix lliurement l'ús de les proves amb finalitats educatives, acadèmiques o similars, així com en aquelles activitats sense ànim de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol ús públic caldrà citar la procedència.

Pujar

DRETS D'IMATGE

A efectes d'imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, concursos i altres activitats de l'Olimpíada seran tractades segons les normes de la seu on tingui lloc l'acte o, en el seu defecte, segons els criteris del Col·legi de Geògrafs.

Pujar

ACCEPTACIÓ

La inscripció i participació en l'Olimpíada de Geografia d'Espanya implica l'acceptació d'aquestes bases.