Universitat Rovira i Virgili

Olimpíades de Geografia, Curs 2015/2016

     

Què son les Olimpíades de Geografia?

Les Olimpíades de Geografia són un concurs organitzat pel Col·legi de Geògrafs d'Espanya que consisteix, essencialment, en premiar els alumnes que demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia de Batxillerat, a nivell espanyol.

Enguany arriba a la setena edició, i serà la quarta vegada que se celebra a la demarcació de Tarragona. Per tal de dur-la a terme, l'organització a les nostres comarques corre a càrrec de la URV junt amb el Col·legi de Geògrafs a Catalunya, comptant, a més, amb l'assessorament del Grup de Treball de Geografia de l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV- L'objectiu final és promoure l'interès dels estudiants de batxillerat pels estudis de Geografia i apropar la universitat, els centres de secundària i els professionals.

Les Olimpíades estan organitzades en dues fases, la primera fase o fase local, que es realitza a nivell de districte universitari, i la segona fase o fase estatal.

BASES

Primera fase o Fase local

Pujar

PARTICIPANTS

Poden participar en la VIIª Olimpíada de Geografia d'Espanya tots els alumnes matriculats de segon curs de Batxillerat durant el curs 2015-16 en qualsevol centre públic, concertat o privat del districte universitari de Tarragona.

La participació és individual però, cada centre només podrà presentar un màxim de set alumnes.

INSCRIPCIÓ

Per tal de poder participar, cada centre educatiu haurà d'omplir aquest imprès (link), amb les dades corresponents al centre i als alumnes participants. Hi haurà de constar un professor que actuï com a tutor dels alumnes participants i que avali la seva participació.

L'imprès s'enviarà:

La data límit d'inscripció és el 9 de març del 2016.

Pujar

ACTIVITAS DE LA PRIMERA FASE

Es desenvoluparan al matí del dia 16 de març del 2016, a partir de les 9.30 a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV (C. Joanot Martorell, 15, 43480 Vila-seca). El programa és el següent:

Pujar

PROVA DE LA PRIMERA FASE

Constarà de 50 preguntes d'opció múltiple (tipus test), que podran incorporar gràfics, fotografies i cartografia. Tindrà una durada aproximada d'una hora.

El programa de continguts és el mateix que el del temari de selectivitat i, en tot cas, aspectes que hi són vinculats.

El tribunal corrector estarà format per professors del Departament de Geografia de la URV. En acabar la correció, el tribunal proposarà els guanyadors, amb un número màxim de tres. El guanyador es compromet a participar en la fase estatal. Els segon i tercer classificats també hi poden participar.

En cas d'empat per al primer premi, es farà un sorteig i, un alumne serà el guanyador i l'altre obtindrà el segon premi. Si hi ha un empat en el segon lloc, també hi haurà un sorteig i, un alumne obtindrà el segon lloc i l'altre el tercer premi. En cas d'empat per al tercer lloc, es repartirà la quantia del premi i seran els responsables de les Olimpíades els que decidiran si tots poden participar a la segona fase o bé es realitza un sorteig per a triar-lo.

La decisió del tribunal serà inapel·lable.

Pujar

PREMIS DE LA PRIMERA FASE

Tot l'alumnat i els centres educatius participants rebran un diploma acreditatiu.

Els tres guanyadors rebran, a més del diploma acreditatiu, obsequis de material bibliogràfic o d'altres tipus per part dels organitzadors. D'altra banda, l'allotjament i manuntenció durant la fase estatal dels tres guanyadors correrà a càrrec del Col·legi de Geògrafs d'Espanya.

Els tres primers podran rebre, a més, els següents premis en metàl·lic sempre i quan en el curs 2016-2017 es matriculin en el primer curs del grau de Geografia i Ordenació del Territori de la URV:

Els tres centres guanyadors (els que hagin tret la mitjana de les puntuacions dels tres millors alumnes més alta -per optar al premi es requereix la participació d'almenys tres alumnes-) rebran diploma acreditatiu. A més, el centre amb la puntuació més alta (entesa també com la mitjana de les puntuacions dels tres millors alumnes propis) també rebrà un premi en material bibliogràfic.

Pujar

Segona fase o Fase estatal

DESENVOLUPAMENT I CONTINGUTS

La segona fase o Olimpíada Estatal de la VII Olimpíada de Geografia d'Espanya, tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 d'abril de 2016 a Salamanca.

L'allotjament i manuntenció dels participants (els guanyadors de les diferents olimpíades locals) durant la seva estada a Salamanca, correrà a compte del Col·legi de Geògrafs d'Espanya. Els guanyadors de la primera fase adquireixen el compromís de participar en aquesta segona fase.

El segon i tercer classificats també hi podran participar, i tindran igualment cobertes les despeses d'allotjament i manuntenció.

El programa de continguts és el mateix que el temari de selectivitat i, en tot cas, aspectes que hi estiguin vinculats.

Les proves constaran de 100 prguntes d'opció múltiple que podran incorporar gràfics, fotografies i cartografia. La prova tindrà una durada aproximada de dues hores.

Pujar

TRIBUNAL I PREMIS

El Col·legi de Geògrafs designarà un Tribunal Especial que qualificarà els exercicis i proposarà la classificació de l'alumnat participant, d'acord amb els criteris de qualificació i desempat establerts. En cas d'empat per al primer, es farà un sorteig i, un alumne serà el guanyador i l'altre obtindrà el segon premi. Si hi ha un empat en el segon lloc, també hi haurà un sorteig i, un alumne obtindrà el segon lloc i l'altre el tercer premi. En cas d'empat per al tercer lloc, es repartirà la quantia del premi. 

La decisió del tribunal serà inapel·lable.

Tot l'alumnat participant rebrà un diploma acreditatiu i un obsequi del Col·legi de Geògrafs.

Els tres guanyadors rebran un diploma acreditatiu i els següents premis:

Podeu trobar-ne més informació a l'enllaç següent:

http://www.geografos.org/images/stories/interes/olimpiadas/2016/OG2016_Bases_VII_Olimpiada_Geografia.pdf

Pujar

Llistat de Premis

La relació de participants que hagin obtingut premi es farà pública en la pàgina web del Col·legi de Geògrafs (www.geografos.org) i en el blog oficial de l'Olimpíada (http://olimpiadas.geografos.org).

La inscripció i participació en l'Olimpíada implica l'acceptació de la publicació de les llistes de premis per part de tots els concursants afectats.

Pujar

Propietat Intel·lectual

L'Olimpíada és propietat del Col·legi de Geògrafs, el qual cedeix lliurement l'ús de les proves amb finalitats educatives, acadèmiques o similars, així com en activitats que siguin sense ànim de lucre i sense efectes comercials. En qualsevol ús públic, caldrà citar-ne la procedència.

Pujar

Drets d'Imatge

A efectes d'imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, concursos i altres activitats de l'Olimpíada seran tractades segons la norma de la seu on tingui lloc l'acte corresponent o, en el seu defecte, segons els criteris del Col·legi de Geògrafs.

L'acte de lliurament de premis serà sempre un acte públic i, els reportatges gràfics que s'hi realitzin seran propietat de la institució que l'organitzi i del Col·legi de Geògrafs, que podran utilitzar lliurement aquest material en les seves publicacions, webs, etc.

La inscripció i participació en l'Olimpíada implica, expressament, l'acceptació d'aquesta condició per part dels concursants afectats

Pujar

Acceptació

La inscripció en l'Olimpíada implica l'acceptació d'aquestes bases.