Universitat Rovira i Virgili

Grau en Geografia i Ordenació del Territori

La Geografia és una ciència del territori, una disciplina naturalista i ambiental, al mateix temps que eminentment social, amb un component teòric i un altre pràctic o aplicat. Els seus mètodes ajuden a concretar de forma espacial les idees pròpies de disciplines com l'arquitectura, el dret, l'economia, la història, la sociologia o les ciències naturals, a la vegada que enforteixen el diagnòstic i les propostes d'intervenció.

Pujar

model

MODEL

El Grau s'articula en diferents blocs docents que corresponen a:

Pujar

estructura

ESTRUCTURA

El Grau en geografia i ordenació del territori s'articula en 4 cursos i 8 semestres. El primer curs és comú amb el Grau de Turisme i això possibilita cursar els dos graus en paral·lel. En segon i tercer curs s'imparteixen matèries nuclears de geografia, de l'àmbit d'ordenació del territori i tècniques d'anàlisi en geografia. El primer semestre del quart curs està dedicat a assignatures optatives i el segon està reservat per al Treball Fi de Grau (TFG) i les pràctiques a empresa (PE) això permet una dedicació plena doncs s'han acabat les sessions presencials de classes.

Curs Semestre 1 Semestre 2
1r 30 crd. Matèries básiques 30 crd. Matèries bàsiques
2n 30 crd. Matèries obligatòries 30 crd. Matèries obligatòries
3r 30 crd. Matèries obligatòries 30 crd. Matèries obligatòries
4t 30 crd. Matèries optatives

12 crd. Pràctiques empresa

18 crd. Treball Fi de Grau 

TOTAL   240 crd.

Pujar

 
Codi Assignatura                                                                                                                                   ECTS Tipologia
1er Quadrimestre
21214001   Principis d'Economia                                                                                   6 Bàsica
21214003 Gestió d'Empreses 6 Bàsica
21214005 Fonaments d'Anàlisi Geogràfica 6 Bàsica
21214007 Habilitats Professionals i Científiques                                                                 6 Bàsica
21214008 Estadística Bàsica 6 Bàsica
2on Quadrimestre
21214002 Economia Mundial 6 Bàsica
21214004 Operacions i processos de Producció 6 Bàsica
21214006 Espais i Societats 6 Bàsica
21214009 Introducció a la Sociologia 6 Bàsica
21214010 Introducció al Dret 6 Bàsica
Codi Assignatura                                                                                                                                    ECTS Tipologia
1er Quadrimestre
21214101 Tècniques Quantitatives  6 Obligatòria  
21214102 Tècniques d'Informació Geogràfica i Turística   6 Obligatòria
21214105 Geomorfologia 6 Obligatòria
21214108 Geodemografia 6 Obligatòria
21214111  Anglès Intermedi 6 Obligatòria
2on Quadrimestre
21214106 Climatologia i Biogeografia 6 Obligatòria
21214109 Geografia de les Activitats Econòmiques 6 Obligatòria
21214112 Sistemes d'Informació Geogràfica 6 Obligatòria
21214115 Geografia de la Península Ibèrica 6 Obligatòria
21214116 Geografia del Desenvolupament 6 Obligatòria
Codi Assignatura ECTS Tipologia
1er Quadrimestre
21214103  Fonaments del Desenvolupament Sostenible   6 Obligatòria 
21214104 Tècniques Qualitatives 6 Obligatòria
21214113 Fotointerpretació i Teledetecció 6 Obligatòria
21214117 Geografia d'Europa. La Unió Europea 6 Obligatòria
21214118 Marc de la Planificació Territorial 6 Obligatòria
2on Quadrimestre
21214107 Variabilitat i Canvi Climàtic 6 Obligatòria
21214110 Geografia dels Assentaments Rurals i Urbans 6 Obligatòria
21214114 Tècniques d'Anàlisi Espacial 6 Obligatòria
21214119 Anàlisi i disseny de propostes per a la Planificació territorial: Àmbit Físic  6 Obligatòria
21214120 Anàlisi i disseny de propostes per a la Planificació Territorial: Àmbit Social i Ecònomic   6 Obligatòria
Codi Assignatura  ECTS Tipologia
1er Quadrimestre
- Optatives                                                                                                                                           30 Optativa
2on Quadrimestre
21214301  Treball de Fi de Grau   18 Obligatòria 
21214401 Pràctiques Externes 12 Obligatòria

Pujar

ASSIGNATURES OPTATIVES

Les assignatures optatives es configuren en dos itineraris propis de geografia i ordenació del territori i altres dos corresponents a disciplines afins (turisme i història i història de l'art). L'estudiant pot escollir entre aquestes quatre opcions.

Planificació Territorial i Desenvolupament Local

Canvi Climàtic i Medi Ambient

Geografia del Turisme. Gestió de les destinacions turístiques

Consta de diferents assignatures del grau de Turisme que permeten especialitzar l'estudiant en geografia del turisme.

Història i Història de l'Art

Consta de diferents assignatures dels graus d'Història i d'Història de l'Art i pretén orientar els estudis d'aquells alumnes que vulguin dedicar-se a l'ensenyament secundari dins de l'àmbit de les ciències socials.


Pujar

DOBLE TITULACIÓ

Cursant simultàniament el grau de Turisme i el grau de Geografia i Ordenació del Territori l' estudiant port obtenir les dues titulacions en 5 anys i mig aproximadament.

Mes informació: http://www.ftg.urv.cat/media/upload/arxius/SIMULTANEITAT%20GRAUS/doble_grau_correccions.pdf

Pujar

SORTIDES PROFESSIONALS

El Grau en Geografia i Ordenació del Territori habilita per l'exercici de la professió de geògraf i pretén formar professionals que puguin donar resposta a les necessitats de la societat en alguns dels següents camps:


PER A MES INFORMACIÓ

Guia docent: https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?centre=21&ensenyament=2121&any_academic=2016_17

Responsable del Grau en Geografia i Ordenació del Territori: Òscar Saladié Borraz oscar.saladie(ELIMINAR)@urv.cat