Universitat Rovira i Virgili

Fitxes Treballs de Recerca en Geografia - Batxillerat

El Treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades orientades a la investigació que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat, té una durada aproximada d'unes 70 hores, normalment de caràcter individual i representa el 10% de la qualificació final de batxillerat.

Normalment s'emmarca dins una matèria concreta, tot i que pot ser interdisciplinar.

En nombroses ocasions els alumnes que han de fer front a aquest repte, tenen dificultats alhora de plantejar el seu treball de Recerca i sobretot d'on poder obtenir dades o informacions verídiques que els permeti fer un bon treball.

El Departament de Geografia amb la col·laboració del grup de treball Georecursos (http://blocs.xtec.cat/georecursos/) ha creat unes propostes de Treballs de Recerca per facilitar als alumnes la tria del seu treball. En aquestes propostes es troben les orientacions metodològiques que poden fer servir als alumnes com a guia a l'hora de realitzar el treball de Recerca dins l'àmbit de la Geografia.

D'aquesta manera els alumnes trobaran un plantejament científic i eficaç que els pot permetre realitzar satisfactòriament el seu treball i aconseguir així una bona nota de cicle que els ajudi, juntament amb les PAAU, a poder accedir a la universitat.

És important doncs, conèixer aquests materials per tal de difondre'ls durant el període d'orientació de tria de treballs de recerca que es fa entre els alumnes de primer de batxillerat i motivar la creació de treballs de recerca d'alta qualitat dins l'àmbit de la geografia.

Les fitxes es poden consultar en les següents links:

1. Catalunya i Espanya, a Europa i al món

1.1. Característiques que defineixen un món globalitzat .
1.2. Funcions de les principals institucions i organismes internacionals en les decisions polítiques, econòmiques i socials .
1.3. El procés de construcció europea. Fortaleses i problemes.
1.4. La posició demogràfica, econòmica, social i cultural de la Unió Europa en el món .
1.5. Intercanvis i fluxos amb la UE i la resta del món .

2. Medi ambient i paisatges

2.1. Relleu, clima i vegetació de Catalunya i Espanya .
2.2. Característiques dels principals paisatges de Catalunya .
2.3. Problemes ecològics i riscos naturals .
2.4. Recursos renovables i no renovables. Recursos energètics. Distribució geogràfica dels recursos del món. Problemàtica energètica.
2.5. Concepte de sostenibilitat .
2.6. Principals desequilibris mediambientals del món actual.

3. Territori i activitats econòmiques

3.1. Característiques, canvis i permanències en l'espai rural català i espanyol .
3.2. Els espais industrials al món, característiques i dinàmiques. El teixit industrial a Catalunya.
3.3. Funcions i impactes de les xarxes de transport i comunicació en la producció i el consum.
3.4. Els espais i l'activitat turística a Catalunya i Espanya .

4. La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtat

4.1. Distribució de la població mundial .
4.2. Anàlisi de l'estructura i les dinàmiques demogràfiques en relació amb l'evolució econòmica i social. Fluxos migratoris. Polítiques demogràfiques .
4.3. Característiques demogràfiques de Catalunya i Espanya .
4.4. La ciutat: origen i funcions. Les xarxes urbanes: un món de ciutats .
4.5. Desequilibris i desigualtats internes a les ciutats.
4.6. Models de creixement urbanístic: de la ciutat compacta a la ciutat difusa. la sostenibilitat a les ciutats .
4.7. Organització políticoadministrativa de Catalunya i Espanya.
4.8. Desequilibris territorials i principis bàsics de l'ordenació del territori .
4.9. Indicadors de benestar social: l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) .