Universitat Rovira i Virgili

Memòria d'activitats anual del Departament

Aquestes memòries inclouen les activitats docents i de recerca realitzades en cada curs. Aquesta rendició de comptes presenta les accions, les activitats i els resultats docents, de recerca i de transferència universitària. En un document diferent, la memòria econòmica, s'estructuren els comptes amb els valors dels ingressos, despeses i romanents generats per aquest departament a cada exercici econòmic.

Curs 2015-2016

Memòria web


Curs 2014-2015

Curs 2013-2014

Curs 2012-2013

Curs 2011-2012

Curs 2010-2011

Curs 2009-2010

PER QUÈ GEOGRAFIA?

DIRECCIÓ I SECRETARIA

PERSONAL DEL DEPARTAMENT

INSTAL·LACIONS PRÒPIES