Universitat Rovira i Virgili

Activitats del Departament de Geografia

Els professors del Departament de Geografia organitzen activitats formatives específiques i complementàries als plans d'estudis. Entre les primeres destaquen les derivades de les assignatures Treball de Camp del Grau i del Màster i Topics in Geography. Entre les extracurriculars podem assenyalar les Jornades de Geografia, la Jornada de Benvinguda, diferents cursos com el Taller d'Avaluació Ambiental, QGIS o Inkscape. A l'àmbit de secundària trobem les Olimpíades de Geografia, les conferències d'especialistes en determinats àmbits, cursets específics i projectes d'innovació docent.

Treball de Camp del Grau en Geografia i Ordenació del Territori

El treball de camp és un element fonamental en la tradició de la investigació i de l'ensenyament geogràfic. Amb aquesta assignatura els estudiants tenen l'oportunitat de aprendre sobre el terreny aplicant els les habilitats adquirides a les aules. així com conèixer realitats concretes i realitzar una anàlisi i avaluació de fenòmens i problemàtiques geogràfiques. El treball de camp consta d'una preparació prèvia, d'un desenvolupament en el lloc d'estudi (durant aproximadament una setmana) i una síntesi final i presentació de resultats. La seva organització comporta la col·laboració d'acadèmics d'altres universitats, agents i especialistes de diferents àmbits. Aquesta assignatura es desenvolupa en un espai geogràfic i amb un focus temàtic diferent cada curs. 

Concurs de fotografia

Cada any, el Departament de Geografia organitza un concurs de fotografia relacionat amb les activitats de l'assignatura de Treball de Camp. 
 

Treball de Camp del Màster

El Màster interuniversitari en Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial organitza un Treball de Camp amb l'objectiu d'apropar a estudiants i docents de les universitats de Granada i Rovira i Virgili. La temàtica del treball de camp està relacionada amb els objectius d'aquest màster.

Sortides de camp d'un dia

Als estudis de Geografia de la URV el treball de camp és una part integral del procés d'ensenyament - aprenentatge de manera que moltes assignatures de caràcter obligatori i optatiu realitzen sortides de camp d'un dia.

Jornada de Geografia

Un dia l'any, el Departament de Geografia organitza un cicle de conferències i tallers adreçats al conjunt del col·lectiu universitari. Aquests cicles volen ser transversals als diferents nivells i cursos formatius i pretén la col·laboració i participació dels estudiants de grau, màster i doctorat. La Jornada de Geografia es dedica a la discussió i il·lustració sobre determinades problemàtiques, orientades per conferenciants especialistes.

Jornada de Germanor

Al primer quadrimestre de cada curs el departament organitza una excursió de benvinguda on els estudiants de primer curs tenen l'oportunitat de compartir un dia fora de l'aula amb els professors i companys d'altres cursos. A més a més poden conèixer les característiques concretes d'un lloc a partir d'un itinerari organitzat.

Topics in Geography

Topics in Geography és una assignatura optativa del Grau en Geografia i Ordenació del Territori. A partir d'un seguit de conferències per part d'especialistes, aquesta matèria vol mostrar als estudiants els temes clau de la geografia relacionats amb les tècniques d'anàlisi i els diferents àmbits aplicats de més actualitat. Per facilitar als estudiants la comprensió lingüística en d'altres idiomes s'imparteix en d'altres llengües acadèmiques.

Olimpíades de Geografia

La Facultat de Turisme i Geografia, el Departament de Geografia, el Col·legi de Geògrafs a Catalunya i el Grup de Treball de Geografia de l'Institut de Ciències d'Educació de la URV organitzen les Olimpíades de Geografia a Tarragona. Aquestes tenen com a objectiu essencial premiar els alumnes que demostrin un millor coneixement dels continguts de la matèria de Geografia de Batxillerat. Els tres primers estudiants poden participar a la fase estatal. L'objectiu final és promoure l'interès pels estudis de geografia i apropar la universitat als centres de secundària.

Formació complementària

A més de la formació reglada del pla d'estudis, els professors del Departament de Geografia organitzen diferents mòduls formatius específics adreçats als estudiants de geografia i a d'altres col·lectius interessats en el domini i aprofundiment de determinades tècniques geogràfiques i en el coneixement de determinades propostes. Entre aquests podem destacar els Tallers d'Avaluació Ambiental amb la participació de personal tècnic de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental o els cursos de Quantum GIS i de Inkscape.

Geografia i Batxillerat

Cercar l'interès per la geografia per part dels futurs estudiants implica també fer atractiva l'oferta formativa i la manera d'ensenyar la matèria al batxillerat. Per aquest motiu i amb la col·laboració dels professors dels instituts, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la universitat i dels docents del Departament de Geografia s'organitzen cursos monogràfics adreçats als docents de secundària. Són freqüents les temàtiques relacionades amb l'ús dels recursos i amb les possibilitats de tècniques d'anàlisi territorial.